Úvod
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Evropské obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvkové organizace 

Předpoklady: 

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 • prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, 
 • morální a občanská bezúhonnost, 
 • zdravotní způsobilost, 
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů, 
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící a organizační schopnosti). 

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností: 

 • doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání), 
 • doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů), 
 • strukturovaný profesní životopis, 
 • lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší 2 měsíců, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání, 
 • koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran. 

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: 1. 8. 2020. 

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 28. 2. 2020 na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurs: „Evropská obchodní akademie Děčín – neotvírat“.