Úvod Uchazeči Přijímací řízení pro rok 2020/2021
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s právními předpisy k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Pokyny pro přijímací řízení

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie     134 žáků

Nabízená zaměření podle školních vzdělávacích programů:

Obchodní akademie se zaměřením Kreativita podnikání

Obchodní akademie se zaměřením Evropský hospodářský asistent

Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management

V prvním kole přijímacího řízení bude přijato 132 žáků, dvě místa budou ponechána pro potřeby odvolacího řízení.

2. První kolo přijímacího řízení:

Přihláška ke vzdělávání musí být řediteli střední školy doručena do 1. března 2020 poštou nebo osobně (na adresu školy - u pošty je rozhodující datum odeslání). Na podaných přihláškách se školy uvádějí ve stejném pořadí. V každém kole může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát – v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, v druhém termínu na škole uvedené v 2. pořadí. 

Formuláře přihlášky ke stažení zde.

Uchazeč si zvolí jedno nebo více zaměření a tato zaměření uvede na přihlášce u názvu oboru (na jednu přihlášku je možno napsat i více zaměření).

V přijímacím řízení bude přihláška evidována pod číslem registračním, které uchazeč obdrží poštou na pozvánce.  Pod tímto číslem bude uchazeč veden po celou dobu přijímacího řízení. 

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Termín konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro 1. kolo přijímacího řízení

1. termín: 14. dubna 2020

2. termín: 15. dubna 2020

Náhradní termíny jsou 13. a 14. května 2020 (uchazeč se z řádného termínu musí písemně omluvit do tří dnů od konání testů a o náhradní termín požádat). Uchazeč se testů zúčastní na obou školách, které v přihlášce uvedl. Započítává se vždy lepší výsledek z každého testu.

Podrobné informace o jednotné zkoušce naleznete zde.

Celkové výsledky budou zveřejněny ihned po obdržení výsledků jednotné přijímací zkoušky, nejpozději 28. dubna 2020 na vývěsce a webových stránkách školy.

3. Podmínky pro přijetí

  • Žák nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný v předmětech 1. pololetí posledního ročníku.

  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno.

4.  Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

  • výsledků jednotné zkoušky – váha 60% (dosažené výsledky se převedou na body, maximálně 100 bodů) 

  • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání – první pololetí 9. třídy (nebo  odpovídající poslední vysvědčení z povinného splnění školní docházky) -   váha 40% (průměr se převede na body, maximálně 67 bodů) 1,00 = 67 bodů, za nižší prospěch se odečítá 1 bod za každou desetinu průměrného prospěchu.

Pokud žák splní všechny podmínky přijímacího řízení, sečtou se jeho získané body a stanoví se celkové pořadí. Při rovnosti průměrů se přihlédne k hodnocení předmětů český jazyk a matematika v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky. Pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle hodnocení na vysvědčení dle bodu 4.

5. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se odesílá pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na vývěsce školy a na stránkách školy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uloženo na poště 5 pracovních dnů. Po uplynutí této doby je považováno za doručené.

6. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů. V této době je nutné odevzdat zápisový lístek v knihovně školy. Zápisový lístek vydává základní škola (pokud se uchazeč hlásí se základní školy) nebo Krajský úřad příslušného kraje.

7. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

8. Další kolo přijímacího řízení vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.


V Děčíně 22. 1. 2019   

Ing. Jiří Petrášek
    ředitel školy