Úvod
Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji

podpora-logolink-cb

Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji

(zkrácený název "Podpora")

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/E1.00004

Doba realizace projektu: 1.12.2014 až 31.10.2015

Popis projektu

Projekt byl zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě dlouhodobé nezaměstnanosti (více než 6 měsíců) a věku nad 50 let a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt se zvláště zaměřil na soby starší 50 let, které jsou na trhu práce nejvíce postihovány diskriminací, případně jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny (zejména díky handicapům – nižší flexibilita, neznalost moderních technologií, nižší kvalifikace, atd.).

Cílem projektu bylo prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které cílové skupině brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání. Inovativním nástrojem pro odbourání bariér a strachů bylo využití individuálního koučinku pro CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let.

Projekt byl realizován širokým regionálním partnerstvím propojující Ústecký kraji (samospráva), Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem (státní správa), Krajskou hospodářskou komoru ÚK (sdružení zaměstnavatelů), NNO – Omni Tempore o.p.s. a INTERAGENT a Evropskou obchodní akademii příspěvková organizace. Toto partnerství bylo zárukou nejen propojení potřeb cílových skupin i možností významných zaměstnavatelů v regionu Ústeckého kraje, ale i úspěšné a efektivní realizace všech projektových aktivit směřujících k eliminaci handicapů cílové skupiny na trhu práce ve všech zvolených regionech.

Projekt realizoval aktivity na podporu motivace cílových skupin pro aktivní řešení svého postavení na trhu práce a to prostřednictvím vyhodnocení a ocenění nejlepších účastníků projektu. Motivace v této podobě se u v minulosti realizovaných projektu velmi osvědčila.

Projekt probíhal v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem v Ústeckém kraji a byl plánován na dobu 11 měsíců.

Hlavní aktivity projektu se zaměřilo na:

 • vytvoření metodiky individuálního koučinku s cílovou skupinou nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let
 • oslovení a výběr cílové skupiny do projektu
 • vybudování 5 informačně poradenských center v Děčíně, Litvínově, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem sloužících cílové skupině
 • zajištění individuálního a skupinového poradenství účastníkům projektu
 • poskytnutí pracovní a bilanční diagnostiky pro vybrané účastníky projektu
 • realizaci motivačních a aktivizačních kurzů pro účastníky projektu
 • zajištění získání nebo zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů
 • podporu vytváření nových pracovních míst a zprostředkování zaměstnání
 • realizaci doprovodných opatření pro odbourání bariér bránících klientům projektu účastnit se projektových aktivit
 • realizaci diseminačních aktivit k zaměstnavatelům v kraji
 • využití nástrojů na motivaci účastníků projektu a vyhodnocení realizace projektu

Cílové skupiny

 • Uchazeči/uchazečky o zaměstnání – starší 50 let a dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 6 měsíců v evidenci Úp ČR)
 • Zájemci/zájemkyně o zaměstnání – starší 50 let

Informačně poradenská centra:

Informačně poradenské centrum DĚČÍN – Komenského náměstí 520/2, Děčín, v rámci Evropské obchodní akademie; kontaktní osoba: Václav Holoch, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; 608 944 244

Informačně poradenské centrum LITVÍNOV – Smetanova 483, Litvínov, 1. patro; kontaktní osoba: Ing. Žaneta Gongolová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; 734 851 124

Informačně poradenské centrum MOST – Báňská 287, Most, 2. patro; kontaktní osoba: Mgr. Jana Fialová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; 733 129 672

Informačně poradenské centrum TEPLICE – U Císařských lázní 352/19, Teplice, 3. patro; kontaktní osoba: Barbora Tošnerová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; 733 129 673

Informačně poradenské centrum ÚSTÍ NAD LABEM – Masarykova 55, Ústí nad Labem; kontaktní osoba: Martina Tovarová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; 777 261 059

Průběh projektu:

Na začátku realizace projektu byl vytvořen realizační tým a ustaveny strategické úrovně řízení projektu (KA01).

V první fázi realizace projektu byla vytvořena „Metodika individuálního koučinku s CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let“ (KA02), která se vytvořila na speciálně formulovaných a řazených otázkách, jež vedou k hlubšímu uvědomění koučovaného ve vztahu k řešenému tématu – tedy návratu na trh práce a udržení se tam, včetně uvědomění si, kam chce klient na pracovním trhu směřovat a kde vidí svou budoucnost. Metodika byla pilotně ověřena na 30 účastnících projektu v rámci realizace KA07.

Spolu s realizací výše zmíněných aktivit proběhlo od počátku projektu cílené oslovení zástupců CS (KA03) uchazečů a zájemců o zaměstnání s handicapy na trhu práce v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti a věku nad 50 let. Předpokládalo se, že do projektu vstoupí 140 zástupců CS v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Po jejich vstupu do projektu proběhlo v rámci vytvořených Informačně poradenských center individuální, skupinové poradenství (KA04) a motivační a aktivizační kurzy (KA06). Vybraní účastníci postoupili pracovní a bilanční diagnostiku pro vytyčení jejich další cesty a návratu na trh práce (KA05). Rekvalifikační a vzdělávací kurzy (KA08) byly zajištěny pro cca 40 účastníků projektu. Kurzy vycházely ze zjištěných potřeb trhu práce, potřeb a požadavků zaměstnavatelů i účastníků projektu.

Všichni účastníci byli směřováni k návratu na trh práce. Pro 24 z nich bylo umožněno podpořit vytvoření nového pracovního místa nebo umístění na volné dotované pracovní místo formou dotovaného zaměstnání (KA09).

Všem účastníkům byli po celou dobu realizace projektu proplácena doprovodná opatření (cestovné, stravné při aktivitách delších než 5 hodin, péče o dítě, atd.) (KA10).

V průběhu realizace projektu a zejména pak na jeho závěru proběhly diseminační aktivity o nově vytvořeném produktu a realizaci projektu k subjektům na trhu práce v Ústeckém kraji. Jednalo se o 3 vzdělávací diseminační workshopy pro zaměstnavatele s cílem motivovat je zaměstnávat osoby se zvýšenou potřebou péče na trhu práce (CS) a závěrečná konference, na které bylo zhodnoceno pilotní ověření koučinku v praxi. Nejlepší účastníci projektu byli na Závěrečné konferenci oceněni.

Realizační tým:

Příjemce – Ústecký kraj; kontaktní osoba – Ing Radka Fantová,   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 734 314 681

Partner 1 – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem; kontaktní osoba – Ing. Jaroslav Kunc

Partner 2 – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje; kontaktní osoba – Ing. Martina Francírková

Partner 3 – Omni Tempore o.p.s.; kontaktní osoba – Ing. Michal Kožešník

Partner 4 – Interagent o.s.; kontaktní osoba – Mgr. Richard Červený

Partner 5 – Evropská obchodní akademie Děčín; kontaktní osoba – Ing. Ladislav Kučera

Co vše proběhlo  projektu, aneb jak šel čas v IPC Děčín

 (aktualizace k datu ukončení projektu, t.j.  31. 10. 2015)

Na základě jednání s ÚP Děčín, byl proveden výběr uchazečů. Vytipováno a pozváno bylo 50 nezaměstnaných s cílem oslovit skupinu nejméně 30 lidí. Na informační schůzce na ÚP podepsalo 30 uchazečů smlouvu o vstupu do projektu.

V měsíci lednu a únoru proběhly s účastníky individuální pohovory a osobní konzultace. Každému účastníkovi byla založena osobní složka a na základě konzultací se vytvořil Individuální projektový plán. První aktivitou byl Motivační kurz v délce trvání 8 dnů, kdy účastníci postupně získávali potřebné znalosti a přehled o trhu práce, vytvořili si životopisy a průvodní dopisy a hlavně získali motivaci si hledat práci sami.

Dalšími aktivitami byly, Pracovní diagnostika, které se zúčastnilo 15 vybraných uchazečů a Bilanční diagnostika, které se zúčastnilo 6 vybraných uchazečů.

7 uchazečů absolvovalo rekvalifikační kurz, z toho 4 absolventi kurzů jsou již zaměstnáni a 1 uchazečka kurzu podepsala pracovní smlouvu od 1. 11. 2015.

1 uchazeč absolvoval vzdělávací kurz s návaznou odbornou praxí.

Do současné doby bylo zaměstnáno 13 uchazečů, další 3 nástupy byly realizovány od 1.11.2015, tzn. těsně po skončení projektu.

V rámci rozvoje osobnosti uchazečů a zefektivnění, byla vybrána  skupina 7 uchazečů nad 50 let na metodu koučinku. Nejdříve se uskutečnilo společné zaměstnání a následně proběhly, v průběhu cca 2 měsíců, konzultace po telefonu, kdy byli uchazeči vedeni a úkolováni v postupech hledání pracovních příležitostí. Konzultovány byly i osobní záležitosti s cílem odstranit psychické bloky a předcházet osobním problémům. Tato metoda se ukázala jako velmi přínosná, neboť se jevila vysoce systémová a nutila uchazeče k aktivnímu přístupu. Koučink byl ukončen na konci června.

Dále proběhly jednodenní Skupinové pohovory, kterých se v měsíci květnu zúčastnilo 20 uchazečů z 24, 4 uchazeči byli omluveni ze závažných důvodů. Tyto pohovory zajišťovala KHK Ústí nad Labem. Přítomna byla ředitelka Ing. Francírková, lektoroval Bc. Tichý DiS. Přizváni byli dva zástupci firem z okresu Děčín, Ing. Palička z 1. SDZP družstva a p. Knický ze společnosti MK-Revize s.r.o., kteří se s uchazeči podělili o své zkušenosti a poznatky.

Ve druhém týdnu června se uskutečnil ve spolupráci s KHK Ústí nad Labem, OHK Děčín pracovní WORKSHOP, na kterém byl projekt s jeho výsledky představen členům OHK Děčín s cílem přenesení informace o projektu k jednotlivým podnikatelským subjektům v okrese.

V návaznosti na rekvalifikační kurzy proběhly tři Odborné praxe uchazečů u vybraných firem. Uchazeči si v rozsahu 20 hodin v průběhu jednoho týdne osvojili pracovní návyky dané profese. 2 uchazeči, na základě projevených schopností byli přijati do zaměstnání na dotované místo.

Uchazeči dostávali průběžně pracovní nabídky a byli vedeni k vlastní samostatné aktivitě v orientaci pracovních nabídek. Frekvence schůzek a aktivit s uchazeči byla cca 1x za 14 dnů, záleželo na období a potřebách. Poradenské centrum bylo k dispozici každý den, telefonní konzultace byla možná kdykoliv a mohla se týkat i záležitostí souvisejících s osobním životem.

V posledním měsíci projektu, říjnu, proběhlo celodenní poradenství tří cílových skupin vybraných ze zbylých účastníků projektu a dne 23. 10. proběhlo slavnostní ukončení projektu, kterého se zúčastnili všichni zbylí účastníci projektu. Jednalo se o závěrečné skupinové poradenství formou celodenního zaměstnání s cílem motivace k samostatnosti a aktivitě po skončení projektu.

Dne 20. 10. se zúčastnil 1 vybraný účastník projektu slavnostní Závěrečné konference. Té se zúčastnili vybraní účastníci 3 projektů ze všech IPC Ústeckého kraje. Závěrečná konference se konala dne 20. 10. 2015 a byla zaměřena na vyhodnocení 3 různých projektů v rámci Ústeckého kraje. Konala se v Mostě – v Benediktu. Zrekapitulovala dosažené výsledky a jmenovitě vyhodnotila vybrané účastníky jednotlivých IPC Ústeckého kraje. Jednání proběhlo dle daného programu. Z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka převzali ocenění uchazeči za dosažené výsledky a iniciativu. Dále byl přítomen radní Ústeckého kraje pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí Mgr. Martin Klika, pověřená generální ředitelka Úřadu práce ČR PhDr. Kateřina Sadílková, MBA a ředitel sekce krajské pobočky v Ústí nad Labem Mgr. et Mgr. Radim Gabriel.

Na závěr byly jednotlivým účastníkům předány upomínkové dary, které předali výše jmenovaní významní hosté konference. (viz článek o konferenci, strana 8 odkazu)

Projekt skončil ke dni 31. 10. 2015.

Přejeme všem účastníkům, aby se jim nabyté zkušenosti a poznatky podařilo v co největší míře využít, při hledání své pracovní pozice na trhu práce.

Realizační projektový tým

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky